Mark- och exploateringsprojekt

Sälja tomt

Att vara behjälpliga vid försäljning av tomter eller stycka av en del av tomten är en annan del av vår verksamhet. Kontakta oss gärna för vidare diskussioner.

Sälja mark

Att sälja mark är ofta mer komplext och tolkningar för icke stadsplanerat område kan variera från kommun till kommun. Kontakta gärna oss om ni går i försäljningstankar, vi har god erfarenhet av detta detaljplanarbete.

Att visa upp sin tomt eller mark och diskutera en försäljning kan vara känsligt och därför jobbar vi under sekretess.

Projekt

I bl.a. Jonstorp har vi exploaterat mark på två olika områden tillsammans med Götene Hus och Vårgårda hus / TB Exploatering AB. Delar av dessa områden är klara och andra under exploatering.

Jonstorp 12.20 "norra"
Här uppförs 10 nya villor av Götene hus.

Jonstorp 12.20 "södra"
Här planeras nybyggnation av 12 villor av Vårgårda hus.

Framtida projekt

Jonstorp 12.20 "söder mot havet"
Vi har kvar ytterligare ca 100 000 kvm mark att exploatera vid denna kustremsan i Jonstorp, här kan komma att bli upptill 150 enheter som seniorboende på sikt.. Samarbetspartners är välkomna!

 

Allmän info

Detaljplan

En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde.

Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller täcks över av en ny. I de flesta större kommun finns 100-tals gällande detaljplaner. De flesta finns i tätorten, men det finns även detaljplaner i de mindre tätorterna och för vissa fritidshusområden.

En detaljplan består av en plankarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning.